Jak ograniczyć ryzyko utraty zaliczki w postępowaniu ofertowym?

Powszechną praktyką w zakresie realizacji zamówień dotyczących realizacji dostawy, budownictwa, czy też usług jest powierzanie przez Zleceniodawcy pewnej kwoty pieniędzy na poczet przygotowań do zrealizowania przez podmiot wykonawczy określonych prac, zdefiniowanych w przedmiotowej umowie. Środki te, określane powszechnie jako zaliczka stanowią ustalony bilateralnie odsetek wartości całej usługi i umożliwiają wykonawcy przystąpienie do prac z ograniczeniem kosztów własnych wynikających z założeń umowy. Formuła ta sprawdza się zarówno w zamówieniach detalicznych, czy też dotyczących niewysokiej wartości przedmiotów wytworzonych w toku prac wykonawcy. Zamówienia inwestycyjne oraz budowlane mogą wiązać się ze znacznie wyższą wartością tego rodzaju świadczenia, co wynika bezpośrednio z wysokości kwoty wartości zamówienia. Dlatego też w nie jednostkowych sytuacjach okazać się może koniecznością skorzystanie z odpowiedniego zabezpieczenia tych środków, mogących być w razie nienależytego wykonania zamówienia lub braku realizacji wypłaconych zamawiającemu.

Jakie są korzyści wynikające z zabezpieczenia zaliczki?

1. Podmiot zamawiający ma pewność, iż w razie nienależytej realizacji prac przez Oferenta możliwe będzie odzyskanie środków zainwestowanych na wstępie umowy.

2. Niskie koszty relatywne do wartości zaliczki

3. Wstępna weryfikacja Wykonawcy przez Ubezpieczyciela

4. Pewność co do właściwego wykorzystania środków przeznaczonych na poczet zaliczki

Formuła zabezpieczenia środków finansowych pod postacią gwarancji udzielanych przez firmę ubezpieczeniową pozwala jednoczasowo zrealizować o wiele szerszy wachlarz zamówień, gdyż Zamawiający jest w znacznie szerszym zakresie zabezpieczony przed utratą wpłaconych środków. Ogromna popularność takich gwarancji wynika z niepewności na rynku wykonawców inwestycji, co dało się dotkliwie odczuć podmiotom inwestującym w zakresie dużych inwestycji drogowych i nie tylko. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki skutecznie eliminuje liczne patologie.

Podsumowanie: Dlaczego zdecydować się na gwarancje wpłaty zaliczki?

  • Firma inwestująca ma pewność, że środki przeznaczone w ramach zaliczki nie zostaną zdefraudowane!

  • Ubezpieczyciel weryfikuje wykonawcę przed realizacją zamówienia!

  • Koszt ubezpieczenia jest znacznie niższy od kwoty zaliczki! Można mieć pewność, co do otrzymania stosownego zabezpieczenia

  • Wygoda i możliwość szerszej ekspansji na rynku!

  • Zabezpieczenie części kredytu inwestycyjnego!